Organisaatio

Yhteyshenkilöt
Koko liiton toiminto on rakentunut toimivan yhteyshenkilöjärjestelmän varaan. Kuhunkin luokkaan nimetään kaksi yhteyshenkilöä ja näiden tehtävänä on tiedon välittäminen koko luokalle, sekä jäsenten palautteen vieminen paikallisyhdistykselle.

Paikallisyhdistyksen hallitus
Joka vuosi järjestetään yhdistyksen kokous, jossa hallituksen jäsenet valitaan. Koko yhdistys muodostuu eri paikkakuntien paikallisyhdistyksistä ja nämä toimivat käytännön työn tekijöinä jotka sekä toteuttavat että suunnittelevat tapahtumia ja koulutuksia jäsenilleen. Hallitus koostuu yleensä puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja 2 – 8 jäsenestä.

Liittokokous
Koko maan ylintä päättävää elintä kutsutaan liittokokoukseksi. Federal assemblyTässä kokouksessa jokaisella yhdistyksellä on käytössään ääni jäsenmäärän mukaan. Yksi ääni myönnetään aina 300 jäsentä kohti ja kokouksen avulla valitaan liittohallitus, sekä tehdään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Insinööriopiskelijaliiton hallitus
Koko liiton hallituksessa on kuusi jäsentä, yksi varajäsen, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kokouksiin saapuu myös insinööriliitolta kaksi puhe- ja läsnäolo – oikeutta käyttävää edustajaa opiskelijoiden vaalipiirien alueelta.

Edustukset
Kaikissa Insinööriliiton hallintoelimissä on myös Insinööriopiskelijaliitolla edustus mukana ja samoin opiskelijaliitto on mukana opiskelijavaltuuskunta AOVA:ssa. AOVA:n tehtävänä on vaikuttaa AKAVAn päätöksentekoon liittyen opiskeluajan koulutukseen, sosiaalipoliittisiin tekijöihin, sekä vastavalmistuneiden asemaan. Liitto tekee myös paljon yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen, sekä opiskelijajärjestöjen kanssa ja heillä on vahvat siteet erityisesti pohjoismaisella tasolla kansainväliseen toimintaan.

Liitto kokonaisuutena

Insinööriopiskelijaliiton organisaatio on siis hyvin järjestäytynyt ja se pitää huolen että kehitystyö jatkuu sekä organisaation sisäpuolella, että ulkopuolella. Organisaatio noudattaa demoarktista kaavaa, jonka mukaan jokaisella alan opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa liiton päätöksiin ja liittoon itsessään. Liitossa pidetäänkin tärkeänä sitä, että yksilöitä kuullaan ja että näiden toiveet otetaan huomioon mahdollisen tehokkaasti, tilanteeseen nähden. Tämä yksilön huomioiminen sekä yhteishengen nostattaminen liiton sisällä, on ollut alusta lähtien tärkeä keskittymiskohde ja se on yksi syy, miksi liitolla onkin niin pitkät juuret historiassa. Alan opiskelijat haluavat pitää yhteyttä ja viestiä muiden opiskelijoiden kanssa. Parhaimpana mahdollisuutena tulevaisuuden muuttamisessa nähdään asioiden vieminen eteenpäin yhtenäisenä joukkona ja tämä on myös luonut vahvoja siteitä ammattilaisten välille, jotka kestävät pitkälle opintojen loputtuakin. Tämän hetken opiskelijat ovat tulevaisuuden ammattilaisia ja yhteistyöllä on myös myöhemmin mahdollisuus saada aikaan enemmän.